عنوان

کارگاه آموزشی تهیه و تدوین طرح کسب و کار در حوزه فناوری نانو 

ارگان متقاضی

_

برگزار کنندگان

کنسرسیوم نانوسان 

تاریخ برگزاری

تیر ماه 1389

جمع ساعات برگزار شده

8 ساعت 

تعداد شرکت کنندگان

 8 نفر 

عنوان

دوره آموزشی کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی و بسته بندی 

ارگان متقاضی

جامعه مسئولین فنی صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی

برگزار کنندگان

کنسرسیوم نانوسان 

تاریخ برگزاری

تیر ماه 1389

جمع ساعات برگزار شده

16 ساعت 

تعداد شرکت کنندگان

 15 نفر 

عنوان

دوره آموزشی اصول و مبانی فناوری نانو 

ارگان متقاضی

انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

برگزار کنندگان

کنسرسیوم نانوسان 

تاریخ برگزاری

آذر ماه 1388

جمع ساعات برگزار شده

16 ساعت 

تعداد شرکت کنندگان

 46 نفر 

عنوان

دوره آموزشی اصول و مبانی فناوری نانو 

ارگان متقاضی

انجمن علمی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

برگزار کنندگان

کنسرسیوم نانوسان

تاریخ برگزاری

آبان 1388

جمع ساعات برگزار شده

16 ساعت 

تعداد شرکت کنندگان

 65 نفر 

عنوان

دوره آموزشی کسب و کار در حوزه فناوری نانو

ارگان متقاضی

انجمن علمی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

برگزار کنندگان

کنسرسیوم نانوسان

تاریخ برگزاری

آبان 1388

جمع ساعات برگزار شده

8 ساعت 

تعداد شرکت کنندگان

 20 نفر 

عنوان

دوره آموزشی کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی 

ارگان متقاضی

جامعه مسئولین فنی صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی

برگزار کنندگان

شرکت توسعه فناوری مهرویژن - بنیاد توسعه فردا 

تاریخ برگزاری

مهر 1388

جمع ساعات برگزار شده

16 ساعت 

تعداد شرکت کنندگان

 25 نفر 

عنوان

دوره آموزشی اصول و مبانی فناوری نانو 

ارگان متقاضی

انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

برگزار کنندگان

شرکت توسعه فناوری مهرویژن - بنیاد توسعه فردا 

تاریخ برگزاری

اردیبهشت ماه 1388

جمع ساعات برگزار شده

16 ساعت 

تعداد شرکت کنندگان

 90 نفر 

عنوان

دوره آموزشی اصول و مبانی فناوری نانو

ارگان متقاضی

انجمن دانشجویی فناوری نانو دانشگاه الزهرا

برگزار کنندگان

شرکت توسعه فناوری مهرویژن - بنیاد توسعه فردا 

تاریخ برگزاری

اردیبهشت ماه 1388

جمع ساعات برگزار شده

16ساعت 

تعداد شرکت کنندگان

32 نفر 

عنوان

دوره آموزشی اصول و مبانی فناوری نانو
(دانش آموزی)
 

ارگان متقاضی

پژوهش سرای دانش آموزی شهر قدس

برگزار کنندگان

شرکت توسعه فناوری مهرویژن - بنیاد توسعه فردا 

تاریخ برگزاری

بهمن و اسفند ماه 1387 و فروردین 1388

جمع ساعات برگزار شده

20 ساعت 

تعداد شرکت کنندگان

 40 نفر 

عنوان

دوره آموزشی اصول و مبانی فناوری نانو 

ارگان متقاضی

انجمن علمی مکانیک دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

برگزار کنندگان

شرکت توسعه فناوری مهرویژن - بنیاد توسعه فردا 

تاریخ برگزاری

اسفند ماه 1387

جمع ساعات برگزار شده

16 ساعت 

تعداد شرکت کنندگان

 65 نفر 

عنوان

دوره آموزشی اصول و مبانی فناوری نانو 

ارگان متقاضی

انجمن علمی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

برگزار کنندگان

شرکت توسعه فناوری مهرویژن - بنیاد توسعه فردا 

تاریخ برگزاری

آذر و دی ماه 1387

جمع ساعات برگزار شده

16 ساعت 

تعداد شرکت کنندگان

 115 نفر